Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky BBZ/TCN (verze 2010)

(Belangenvereniging Beroeps Zeilschippers, Traditionele Chartervaart Nederland)

Článek 1. Definice

V těchto obecných  podmínkách se používají následující termíny:

a. přepravce: fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna se zákazníkem podepsat jednu nebo více smluv uvedených v těchto podmínkách.
b. zákazník: fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna s přepravcem podepsat jednu nebo více smluv uvedených v těchto podmínkách.
c. smlouva: jakákoli smlouva uzavřená mezi přepravcem a zákazníkem.
d. host: jakákoli třetí strana, které je povolen vstup na loď na základě smlouvy podepsané zákazníkem.
e. plavba: celková plavba na lodi včetně pobytu na palubě uskutečněná v období stanoveném ve Smlouvě.
f. zavazadla: zavazadla, která si zákazník nebo host pohodlně najednou unese; jedná se o kufry, tašky či batohy.
g. loď: plavidlo uvedené ve Smlouvě.
h. cena: cena uvedená ve Smlouvě.
i. kapitán: osoba zodpovědná za loď. 

Článek 2. Rozsah platnosti

2.1 Tyto všeobecné  obchodní podmínky upravují obecné podmínky veškerých smluvních vztahů mezi přepravcem a zákazníkem, včetně veškerých dohod a nabídek týkajících se uzavření smlouvy, které přepravce uzavře se zákazníkem, a které se vztahují na přepravní nebo cateringové služby a všechny další úkony spojené s těmito službami v nejširším slova smyslu, není-li stanoveno jinak. 

2.2 Tyto podmínky rovněž upravují vztah mezi přepravcem a hostem. Zákazník nese v tomto ohledu za hosta plnou odpovědnost a zbavuje tímto přepravce veškerých nároků ze strany hostů v případě uplatnění takových nároků na přepravce ze strany hosta. 

2.3 Tyto podmínky se rovněž vztahují na jakoukoli fyzickou či právnickou osobu, kterou si přepravce najme nebo najal při uzavírání či během realizace smlouvy. 

2.4 Tyto podmínky jsou platné pro všechny zúčastněné strany, přičemž se výslovně vylučuje platnost jakýchkoli jiných podmínek, nebude-li písemně odsouhlaseno jinak. 

2.5 Jednotlivé změny a dodatky musí být provedeny písemnou formou. 

Článek 3. Nabídka

3.1. Všeobecná nabídka přepravce formou brožur, reklamy a webových stránek je nezávazná a může být přepravcem odvolána. Takové odvolání musí být provedeno co nejdříve, nejpozději však do dvou pracovních dnů od okamžiku přijetí nabídky ze strany zákazníka. 

3.2 Individuální nabídku je přepravce povinen vyhotovit elektronicky a opatřit datem. Tímto způsobem je vyhotovena závazná a neodvolatelná nabídka do doby platnosti v ní uvedené. 

Nabídka musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

a. celkové náklady na cestu včetně vyčíslení zálohy splatné předem;
b. způsob platby;
c. maximální počet hostů na lodi;
d. místo, datum a čas nalodění a vylodění.

K první nabídce bude přiložena kopie těchto všeobecných podmínek. 

Článek 4. Smlouva

4.1 Smlouva je uzavřena, vyjma případu odvolání nabídky popsaného v části 3.1, podpisem smlouvy ze strany zákazníka za podmínek dle odst. 8 Smlouvy. Přepravce zašle zákazníkovi po uzavření smlouvy písemné nebo elektronické potvrzení. 

4.2 Zákazník je povinen před vyplutím poskytnout přepravci veškeré informace o sobě a hostech, které k plavbě registroval. 

Článek 5. Odstoupení od Smlouvy

5.1 Zákazník je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy do dne nalodění (včetně) uvedeného v odst. 4 Smlouvy. V takovém případě je však povinen uhradit přepravci storno-poplatek. Výše storno poplatku je určena v závislosti od doby, která zbývá ode dne doručení písemného odstoupení od Smlouvy přepravci do dne nalodění a počítá se v procentuální výši z celkové ceny za pronájem lodi uvedené v čl. 5 Smlouvy mezi zákazníkem a přepravcem. 

5.2 V případě odstoupení od Smlouvy je zákazník povinen uhradit přepravci storno poplatek ve výši:

Pokud vznikne v důsledku odstoupení od Smlouvy přepravci škoda převyšující výše uvedený storno poplatek o více než 15 %, je přepravce oprávněn naúčtovat zákazníkovi místo storno poplatku uvedeného výše celou vzniklou škodu. 

5.3 V případě odstoupení od Smlouvy se mohou zákazník a přepravce dohodnout na uzavření nové smlouvy, jejím předmětem plnění budou náhradní služby poskytnuté přepravcem nebo třetí stranou. Pokud přepravce souhlasí s takovou náhradou, zákazníkovi je naúčtována pouze smluvní pokuta 150 euro. 

Článek 6. Plnění závazků, ukončení smlouvy

6.1 Pokud některá ze smluvních stran nebude plnit své závazky vyplývající ze smlouvy, druhá smluvní strana je oprávněna podle povahy buď přerušit plnění svých závazků, nebo od jejich plnění i zcela upustit; toto ustanovení se však nevztahuje na situace, kdy neplnění závazků svou zvláštní povahou nebo malou důležitostí nezavdává příčinu pro takové přerušení nebo upuštění od jejich plnění. 

6.2 Přepravce je oprávněn ukončit smlouvu s okamžitou platností v následujících případech:

6.3 Ukončení smlouvy musí být provedeno písemně a musí popisovat příslušné důvody. Smlouva se považuje za mimosoudně ukončenou, jakmile zákazník obdrží oznámení o jejím ukončení, nejpozději však po 5 dnech od odeslání oznámení o ukončení. 

6.4 Pokud je příčina ukončení smlouvy na straně zákazníka, je povinen uhradit přepravci vzniklou škodu. 

Článek 7. Cena a její úpravy

7.1 Není-li stanoveno jinak, cena nezahrnuje náklady na přístavy, mosty, zdymadla a doky, dále místní poplatky, daně a náklady na palivo. Tyto náklady zaplatí zákazník na palubě. 

7.2 Jakékoli změny daní a poplatků budou zákazníkovi vždy přeúčtovány. 

7.3 Pokud po uzavření smlouvy dojde k navýšení cen, toto navýšení bude zákazníkovi přeúčtováno, došlo-li v jeho důsledku k ovlivnění smluvní ceny. 

7.4 Pokud v důsledku navýšení cen popsaného v předchozím odstavci dojde ke zvýšení smluvní ceny o více než 15 %, zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Článek 8. Platební podmínky

8.1 Není-li stanoveno jinak, platba bude provedena v hotovosti v okamžiku rezervace. Platbou v hotovosti se rovněž rozumí vklad odpovídající částky na bankovní účet uvedený přepravcem nebo platba převodem. Datum uvedené na bankovním výpisu přepravce je považováno za datum úhrady. 

8.2 Byla-li dohodnuta úhrada ve splátkách, zákazník je povinen jednotlivé úhrady provádět v souladu s odsouhlasenými podmínkami. 

Článek 9. Prodlení s platbou

9.1 Zákazník se dostává do prodlení s platbou po datu splatnosti. Přepravce zašle po tomto datu upomínku, přičemž zákazník má na úhradu pět pracovních dnů po obdržení této upomínky. 

9.2 Pokud není příslušná částka uhrazena ani po uplynutí lhůty uvedené v upomínce, přepravce je oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení od okamžiku uplynutí lhůty uvedené v upomínce. Výše tohoto úroku činí 11 % ročně z dlužné částky. 

9.3 Pokud zákazník neuhradí dlužnou částku ani do pěti dnů po obdržení této upomínky, přepravce je nárokovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši:

 

 

Náhrada škody tím není dotčena, a to i taková převyšující smluvní pokutu. 

Článek 10. Závazky přepravce

10.1 Přepravce zajistí plavbu co nejlépe dle svých schopností a v souladu s principy dobré praxe. 

10.2 Přepravce je povinen dohlédnout na to, aby loď i posádka splňovaly zákonné požadavky země, ve které je loď registrována. 

10.3 Není-li stanoveno jinak, trasa plavby bude předem odsouhlasena zákazníkem a přepravcem nebo kapitánem. 

10.4 Přepravce nebo kapitán jsou kdykoli oprávněni změnit parametry plavby z námořních důvodů. Týká se to rovněž změny místa nalodění, vylodění a případného nevyplutí. Námořní důvody zahrnují počasí, příliv a odliv, zablokování vodních cest a stav plavidla. 

10.5 V případech uvedených v předchozím odstavci se přepravce nebo kapitán pokusí na základě konzultace se zákazníkem nalézt jiné řešení. Veškeré dodatečné náklady nese v oprávněných případech zákazník. Přepravce nebo kapitán rozhodne, zda je uvažované řešení realizovatelné. 

Článek 11. Závazky zákazníka (a hostů)

11.1 Zákazník je povinen navrátit loď na konci plavby čistou a s kompletním inventářem jako při vyplutí, není-li stanoveno jinak. 

11.2 Zákazník a hosté jsou během plavby povinni respektovat zákonná nařízení a pravidla slušného chování. 

11.3 Pokyny dané přepravcem, kapitánem nebo členy posádky musí být přísně dodržovány za účelem zajištění pořádku a bezpečnosti. 

11.4 Pokud podle názoru přepravce nebo kapitána zákazník nerespektuje ustanovení odst. 11.2 a 11.3, přepravce nebo kapitán jsou oprávněni ukončit smlouvu s okamžitou platností a zamezit zákazníkovi a hostům vstup na loď; toto ustanovení se však nevztahuje na situace, kdy nerespektování ustanovení svou zvláštní povahou nebo malou důležitostí nezavdává příčinu pro takové ukončení. 

11.5 Zákazník ani hosté nesmí na palubu přinášet jiné předměty vyjma zavazadel, nedá-li k tomu přepravce nebo kapitán předchozí výslovný souhlas. 

11.6 Zákazník ani hosté nesmí na palubu přinášet žádná zvířata, nedá-li k tomu přepravce nebo kapitán předchozí výslovný souhlas. 

11.7 Zákazník ani hosté nesmí na palubu přinášet materiály ani předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost osob na palubě. Tyto materiály a předměty mimo jiné zahrnují: nebezpečné látky, výbušniny, radioaktivní nebo toxické látky, pašované zboží, zbraně, munici a drogy. 

11.8 Zákazník je povinen v den příjezdu předložit kapitánovi jmenný seznam hostů. 

Článek 12. Vyšší moc

12.1 Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné okolnosti, které zpozdí nebo zabrání plnění smlouvy, za předpokladu, že se přepravce těmto okolnostem nemohl vyhnout, a že podle zákona, smlouvy nebo všeobecného názoru jsou tyto okolnosti na straně přepravce. 

12.2 Vyšší mocí se rozumí jakékoli poškození lodi, v důsledku něhož není loď způsobilá k odsouhlasenému účelu a za předpokladu, že k tomuto poškození nedošlo za okolností, které mohl přepravce předpokládat nebo jim zabránit.

12.3 Po ukončení smlouvy v důsledku vyšší moci má přepravce nárok na náhradu nákladů vzniklých před okamžikem, kdy bylo možné očekávat, že okolnosti vyšší moci povedou k ukončení smlouvy, a to za předpokladu, že zákazník měl z realizované části prospěch. 

Článek 13. Odpovědnost přepravce

13.1 Přepravce není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku vyšší moci. Přepravce dále není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku smrti, zranění nebo poškození věcí za předpokladu, že k ní došlo za okolností, kterým nemohl přepravce zabránit, a zároveň nemohl zabránit jejich následkům. Přepravce je odpovědný za spolehlivý a řádný chod lodi jako dopravního prostředku. Má se za to, že přepravce nemůže zabránit následujícím okolnostem: požár, exploze, horko, zima, přítomnost hlodavců a drobných škůdců na palubě, zhoršení stavu lodi, netěsnost, tavení a hoření materiálů a koroze.

13.2 Odpovědnost přepravce je, vyjma případů vlastního úmyslu nebo opominutí, omezena na článek 8, holandský občanský zákoník (BW) 518, holandský občanský zákoník (BW) 8:983, rozsah je dále specifikován holandskými správními předpisy (AMvB).

13.3 Případná náhrada ze strany přepravce splatná zákazníkovi v důsledku nedodržení závazků uvedených v článku 10 je omezena smluvní cenou za nájem lodi.

13.4 Prokáže-li přepravce, že škoda byla částečně nebo zcela zaviněna chybou nebo opominutím na straně zákazníka nebo hosta, přepravce je zcela nebo částečně zbaven odpovědnosti.

13.5 Přepravce není zodpovědný za škodu způsobenou zpožděním, odchylkou od odsouhlasených časů vyplutí a návratu ani za zajištění náhradní lodi, nebyla-li dohodnutá loď k dispozici z nepředvídatelných důvodů. 

Článek 14. Odpovědnost zákazníka a hostů

14.1 Zákazník je odpovědný za škodu způsobenou vlastním jednáním nebo jednáním hostů, které přizval na palubu, není-li škoda způsobena působením nebo opominutím přepravce. 

Článek 15. Reklamace

15.1 Veškeré škody a události na lodi řeší kapitán a posádka se musí řídit všemi jeho pokyny. Kapitán odpovídá za vzniklou škodu, pokud byla způsobena jeho zaviněním a případná škoda bude vyrovnána v rámci jeho smlouvy s přepravcem.

15.2 Zákazník má právo reklamovat případné nedostatky týkající se plnění smlouvy a požadovat jejich odstranění, jakož má i nárok na případné finanční odškodnění.  Veškeré reklamace týkající se plnění smlouvy či fakturace musí být vyhotoveny písemně, jasně popsány a neprodleně po odhalení příslušné skutečnosti uplatněny u kapitána nebo u zástupce přepravce, a to na adrese sídla společnosti NaPlachetnici, s.r.o. uvedené v záhlaví Smlouvy; kontaktní osobou je jednatel Mgr. Michal Kalman. Nároky zákazníků zanikají, nejsou-li uplatněny do 3 měsíců po skončení plavby. Vyřízení reklamace, není-li provedeno přímo na místě, musí být provedeno nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem.

15.3 Dojde-li ke vzniku škody v důsledku neodvratitelné události nebo v důsledku jednání zákazníka nebo osoby, která nemá přímý vztah k plavbě a nebylo možno její působení předpokládat ani mu zamezit, nevzniká zákazníkovi právo na odškodnění ani na slevu.

15.4 Následky plynoucí z pozdního uplatnění reklamace nese zákazník.

Článek 16. Spory

16.1 Smlouva a všeobecné podmínky, jakož i případné spory z nich vyplývající, se řídí holandským právem a holandskými zákony.  Pravomocným soudem pro řešení těchto sporů je holandský soud v okrese, kde má přepravce sídlo.

 

 

Názory klientů

Napsali o nás

Partneři